Despre Cazierul Fiscal


Pentru ca am primit cateva cereri legate de acest subiect (atat pe e-mail cat si aici pe blog) o sa incerc sa prezint putin situatiile in care se discuta despre cazierul fiscal.

Tema a pornit de la:

nedepunerea timp de un semestru (6 luni ) a declaratiilor fiscale (100, 102, 300,301, 390,394 etc) duce la declararea firmei ca inactiva fiscal ;

inactivitea fiscala a unei firme se inscrie atat in cazierul fiscal al firmei cat si al administratorului acesteia;

– consecintele unui cazier fiscal, in cazul unei persoane fizice , in speta a admninistratorului unei firme nu sunt deloc placute

BAZA LEGALA:

– Ordonanta 75/2001 rep. privind organizarea cazierului fiscal;

– HG 31/2003 cu modificari, normele de aplicare a OG 75/2001

In conformitate cu art. 2 din OG 75/2001 rep, :
(1) În cazierul fiscal se ţine evidenţa persoanelor fizice şi juridice, precum şi a asociaţilor, acţionarilor şi reprezentanţilor legali ai persoanelor juridice care au săvârşit fapte sancţionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară, denumiţi în continuare contribuabili.

(2) În cazierul fiscal al persoanelor fizice şi juridice se înscriu şi:

a)atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilită prin decizie a organului fiscal competent rămasă definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau prin hotărâre judecătorească, după caz;

b) inactivitatea fiscală, declarată potrivit legii.

NOTA:

1. Inactivitatea fiscala care se inscrie in cazierul fiscal nu este aceeasi cu suspendarea activitatii care se declara la ORC in temeiul legii 31/1990 rep. (pentru o perioada de max. 3 ani);

2. inactivitatea fiscala se inscrie in cazierul fiscal atunci cand contribuabilii:

a) nu îşi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege;

b) se sustrag de la efectuarea inspecţiei fiscale, prin declararea unor date de identificare a sediului social care nu permit organului fiscal depistarea acestuia;

c) organele fiscale au constatat faptul că nu funcţionează la sediul social sau la domiciliul fiscal declarat.

DE RETINUT:

In cazul situatiei declararii de catre ANAF a inactivitatii fiscale a unei firme ( pentru ca nu a depus intr-un semestru nici o declarattie, inclusiv declaratiile pe zero):

inactivitatea fiscala se inscrie atat in cazierul fiscal al persoanei juridice cat si al reprezentantilor legali ai personei fizice in speta al administratorilor.

CONSECINTELE INSCRIERII UNOR FAPTE IN CAZIERUL FISCAL

(1) Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie în următoarele situaţii:

a) la înfiinţarea societăţilor comerciale, a societăţilor cooperative şi a cooperativelor agricole, de către asociaţi, acţionari şi reprezentanţii legali desemnaţi;

b) la solicitarea înscrierii asociaţiilor şi fundaţiilor în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de către asociaţii sau membrii fondatori ai acestora;

c) la autorizarea exercitării unei activităţi independente de către solicitanţi;

d) la cesiunea părţilor sociale sau a acţiunilor de către noii asociaţi sau acţionari;

e) la numirea de noi reprezentanţi legali, precum şi la cooptarea de noi asociaţi sau acţionari cu prilejul efectuării majorării de capital social de către noii reprezentanţi legali, asociaţi şi acţionari.

 ADICA, daca avem inscrise fapte de aceasta natura in cazierul fiscal, mai pe scurt:

– nu vom mai putea fi administratori intr-o noua firma;

– nu vom mai putea sa ne infiintam nici macar PFA-uri;

– nu vom mai putea cesiona actiuni sau parti sociale (noi cei care avem inscrise fapte in cazierul fiscal);

– nu vom mai putea coopta in firma noi asociati sau actionari.

 SCOATEREA DIN EVIDENTA A CAZIERULUI FISCAL

Conform art.7 din OG 75/2001 (1)Contribuabilii care au înscrise date în cazierul fiscal se scot din evidenţă dacă se află în următoarele situaţii:

 a) faptele pe care le-au săvârşit nu mai sunt sancţionate de lege;

b) a intervenit reabilitarea de drept sau judecătorească constatată prin hotărâre judecătorească;

c) nu au mai săvârşit fapte de natura celor prevăzute la art. 2 într-o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a actului prin care au fost sancţionate aceste fapte;

d)decesul, respectiv radierea contribuabilului.

(2) În cazul în care în cazierul fiscal al contribuabililor aflaţi în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi c) există şi alte menţiuni cu privire la alte fapte, se şterg numai menţiunile care impun scoaterea din evidenţă

 

DE ASEMENEA, ATENTIE SI LA ART.10 SI 11

 10.(1) Contribuabilii care figureaza in evidenta cazierului fiscal pot cere rectificarea datelor inscrise, daca acestea nu corespund situatiei reale ori inregistrarea lor nu s-a facut cu respectarea dispozitiilor legale.

(2) Cererea de rectificare, insotita de acte doveditoare, se adreseaza unitatii fiscale care a emis certificatul de cazier fiscal.

(3) Organele fiscale vor comunica contribuabililor modul de solutionare a cererii de rectificare in termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia.

(4) Organele fiscale sunt obligate sa verifice sustinerile contribuabililor si, daca constata ca in cazierul fiscal s-a facut o inregistrare gresita, iau masuri de rectificare a datelor si comunica sau elibereaza un nou certificat de cazier fiscal in locul celui contestat.

(5) Certificatul de cazier fiscal eliberat in conditiile alin. (4) este scutit de taxa de timbru.

Art. 11.

(1) Contribuabilii carora li s-a respins cererea de rectificare pot introduce contestatie in termen de 30 de zile de la comunicare. Contestatia se poate introduce si in cazul in care eroarea inregistrarii in cazierul fiscal nu se datoreaza organelor fiscale.

(2) Contestatia se solutioneaza de catre tribunal, Sectia de contencios administrativ in a carei raza teritoriala isi au domiciliul sau sediul contribuabilii, fara procedura prealabila.

(3) Contestatia este scutita de taxa de timbru.

(4) Hotararea prin care se solutioneaza contestatia este definitiva si irevocabila.

(5) In caz de admitere a contestatiei instanta va trimite o copie de pe hotararea organului fiscal in vederea rectificarii cazierului fiscal.

 

–––––––––––––––––––––––––––––––-

Legislatia relevanta

 

Ordonanta 75/2001 rep. privind organizarea cazierului fiscal:

 

Art. 1.

In scopul prevenirii si combaterii evaziunii fiscale, precum si in scopul intaririi administrarii impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat se organizeaza cazierul fiscal al contribuabililor ca mijloc de evidenta si urmarire a disciplinei financiare a contribuabililor.

Art. 2.

In cazierul fiscal se tine evidenta persoanelor fizice si juridice, precum si a asociatilor, actionarilor si reprezentantilor legali ai persoanelor juridice, care au savarsit fapte sanctionate de legile financiare, vamale, precum si cele care privesc disciplina financiara, denumiti in continuare contribuabili.

Art. 3.

(1) Cazierul fiscal se organizeaza de Ministerul Finantelor Publice la nivel central si la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.

(2) La nivelul Ministerului Finantelor Publice se organizeaza cazierul fiscal national, in care se tine evidenta contribuabililor de pe intregul teritoriu al Romaniei, iar la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, se organizeaza cazierul fiscal local, in care se tine evidenta contribuabililor care au domiciliul/sediul in raza teritoriala a acestora.

(3) Cazierul fiscal va fi gestionat atat la nivel national, cat si la nivelul organelor fiscale teritoriale printr-o structura specializata care se va constitui in acest sens prin regulamentul de organizare si functionare a Ministerului Finantelor Publice.

(4) Prin derogare de la prevederile alin. (2), la nivelul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili se organizeaza cazierul fiscal in care se tine evidenta contribuabililor mari cu sediul in municipiul Bucuresti si judetul Ilfov.

Art. 4.

(1) In cazierul fiscal se inscriu date privind:

a) sanctiuni aplicate contribuabililor pentru savarsirea faptelor prevazute la art. 2, ramase definitive si irevocabile potrivit prevederilor legale in vigoare;

 masuri de executare silita aplicate contribuabililor in legatura cu faptele prevazute la art. 2, ramase definitive si irevocabile potrivit prevederilor legale in vigoare.

(2) Inscrierea datelor in cazierul fiscal se face pe baza documentelor ramase definitive si irevocabile potrivit legislatiei in vigoare.

Art. 5.

Pana la ramanerea definitiva a documentelor prevazute la art. 4 Ministerul Finantelor Publice va organiza o evidenta separata, operativa pentru urmarirea derularii fazelor procedurale prevazute de lege. Datele sunt supuse secretului fiscal potrivit legii.

Art. 6.

(1) Inscrierea datelor prevazute la art. 4 se face in baza urmatoarelor documente:

a) extrasele de pe hotararile judecatoresti definitive, transmise de instantele judecatoresti Ministerului Finantelor Publice;

extrasele de pe deciziile de solutionare a contestatiilor ramase definitive prin neexercitarea cailor de atac;

c) actele/documentele intocmite de organele fiscale si vamale din subordinea Ministerului Finantelor Publice, ramase definitive, prin care se consemneaza datele si informatiile prevazute la art. 2 si 4;

d) actele ramase definitive ale altor organe competente sa constate faptele prevazute la art. 2 si sa aplice sanctiuni.

(2) In scopul completarii cazierului fiscal organele fiscale pot solicita Inspectoratului General al Politiei si unitatilor teritoriale ale acestuia extras de pe cazierul judiciar al contribuabililor care au savarsit faptele prevazute la art. 2.

(3) Documentele prevazute la alin. (2) se comunica in termen de 30 de zile de la data solicitarii acestora. Pentru aceste solicitari nu se percep taxe de timbru.

Art. 7.

(1) Contribuabilii care au inscrise date in cazierul fiscal se scot din evidenta daca se afla in urmatoarele situatii:

a) faptele pe care le-au savarsit nu mai sunt sanctionate de lege;

 a intervenit reabilitarea de drept sau judecatoreasca constatata prin hotarare judecatoreasca;

c) nu au mai savarsit fapte de natura celor prevazute la art. 2 intr-o perioada de 5 ani de la data ramanerii definitive a actului prin care au fost sanctionate aceste fapte;

d) decesul, respectiv radierea contribuabilului.

(2) In cazul in care in cazierul fiscal al contribuabililor aflati in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) lit. a),  si c) exista si alte mentiuni cu privire la alte fapte, se sterg numai mentiunile care impun scoaterea din evidenta.

Art. 8.

(1) Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie in urmatoarele situatii:

a) la infiintarea societatilor comerciale de catre asociati, actionari si reprezentantii legali desemnati;

 la solicitarea inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor, a asociatiilor si fundatiilor, de catre asociatii sau membrii fondatori ai acestora;

c) la autorizarea exercitarii unei activitati independente de catre solicitanti.

(2) Persoanele fizice si juridice straine care nu sunt inregistrate fiscal in Romania si se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) nu au obligatia sa prezinte certificatul de cazier fiscal, fiind suficienta declaratia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, dupa caz, din care sa rezulte ca nu au datorii fiscale.

(3) Judecatorul delegat, instantele si organele competente nu dispun, respectiv nu autorizeaza desfasurarea de activitati in formele mentionate la alin. (1), in cazul in care in cazierul fiscal exista inscrise fapte de natura penala.

(4) Certificatele de cazier fiscal se vor elibera dupa 6 luni de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante.

(5) La solicitarea motivata a organelor de urmarire penala si a instantelor judecatoresti Ministerul Finantelor Publice va furniza informatii din cazierul fiscal al contribuabililor aflati in curs de urmarire sau de judecata.

(6) In baza acordurilor fiscale internationale Ministerul Finantelor Publice poate furniza autoritatilor fiscale competente din statele partenere, la cerere, informatii din cazierul fiscal al contribuabililor.

Art. 9.

(1) Certificatul de cazier fiscal este valabil 15 zile de la data emiterii si numai in scopul in care a fost eliberat.

(2) Eliberarea certificatului de cazier fiscal se face in termen de 10 zile lucratoare de la data solicitarii eliberarii.

(3) Pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal se percepe o taxa in suma de 50.000 lei.

(4) La cerere, pentru situatii de urgenta, certificatul de cazier fiscal poate fi eliberat in 5 zile lucratoare, cu plata unei taxe in suma de 200.000 lei.

(5) Taxele prevazute la alin. (3) si (4) se fac venit la bugetul de stat.

Art. 10.

(1) Contribuabilii care figureaza in evidenta cazierului fiscal pot cere rectificarea datelor inscrise, daca acestea nu corespund situatiei reale ori inregistrarea lor nu s-a facut cu respectarea dispozitiilor legale.

(2) Cererea de rectificare, insotita de acte doveditoare, se adreseaza unitatii fiscale care a emis certificatul de cazier fiscal.

(3) Organele fiscale vor comunica contribuabililor modul de solutionare a cererii de rectificare in termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia.

(4) Organele fiscale sunt obligate sa verifice sustinerile contribuabililor si, daca constata ca in cazierul fiscal s-a facut o inregistrare gresita, iau masuri de rectificare a datelor si comunica sau elibereaza un nou certificat de cazier fiscal in locul celui contestat.

(5) Certificatul de cazier fiscal eliberat in conditiile alin. (4) este scutit de taxa de timbru.

Art. 11.

(1) Contribuabilii carora li s-a respins cererea de rectificare pot introduce contestatie in termen de 30 de zile de la comunicare. Contestatia se poate introduce si in cazul in care eroarea inregistrarii in cazierul fiscal nu se datoreaza organelor fiscale.

(2) Contestatia se solutioneaza de catre tribunal, Sectia de contencios administrativ in a carei raza teritoriala isi au domiciliul sau sediul contribuabilii, fara procedura prealabila.

(3) Contestatia este scutita de taxa de timbru.

(4) Hotararea prin care se solutioneaza contestatia este definitiva si irevocabila.

(5) In caz de admitere a contestatiei instanta va trimite o copie de pe hotararea organului fiscal in vederea rectificarii cazierului fiscal.

Art. 12.

Nerespectarea prevederilor prezentei ordonante de catre functionarii publici din cadrul structurilor specializate ale Ministerului Finantelor Publice, imputerniciti sa exercite atributii legate de gestionarea cazierului fiscal, atrage raspunderea administrativa, disciplinara, civila sau penala, dupa caz.

Art. 13.

Prezenta ordonanta intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a legii de aprobare a acesteia si se aplica faptelor constatate prin acte incheiate incepand cu aceasta data, chiar daca faptele au fost savarsite in perioade anterioare intrarii in vigoare a prezentei ordonante, daca la acel moment ele au fost comise cu nerespectarea prevederilor legale in vigoare la acea data.

Art. 14.

(1) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante Guvernul va aproba norme metodologice prin care se vor stabili faptele care se vor inscrie in cazierul fiscal al contribuabilului, procedura de solicitare si de eliberare a certificatului de cazier fiscal si a informatiilor din cazierul fiscal.

(2) Procedura de eliberare a certificatului de cazier fiscal, a carui prezentare este obligatorie la infiintarea societatilor comerciale pentru persoanele prevazute la art. 8 alin. (1), va fi convenita prin protocol incheiat intre Ministerul Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Ministerul Justitiei – Oficiul National al Registrului Comertului, pana la data de 31 martie 2004.

Art. 15.

Modelul formularisticii necesare pentru solicitarea si comunicarea datelor inscrise in cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare si acces la informatiile din cazierul fiscal se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

 

Reclame

3 gânduri despre “Despre Cazierul Fiscal

  1. Foarte interesant si educativ, multumim domnule Iulian. As vrea sa va intreb daca exista vreo posibilitate de a afla daca toate declaratiile mai sus mentionate au fost depuse la timp de contabila firmei la care sunt administrator intrucat dansa se ocupa de asta. Multumesc mult.

  2. in leg cu rectificarea situatiei din CF – daca eu am am cesionat partile sociale dar nu am fost la RC sa inregistram am vreo sansa se reusita?

    ca discutie asa – in principiu nu vreau sa fac nici srl nici pfa etc (am deja un II inainte de a avea CF) … eram curios daca merita efortul sa „albesc CF”.

    Multumesc.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s